Legendary Dutch Championship

INSCRHIJVING geopend : 04.11.2022
INSCHRIJVINGEN sluiten : 05.12.2022
START JURERING : 09.12.2022 T/M 16.12.2022

UITSLAGEN : 18.12.2022

DE DEELNEMER BETAALT VOLLEDIG VOOR DE VERZENDKOSTEN VAN ZIJN WINNENDE

BEKERS.

INSCRHIJVING VOOR UW VOERTUIG :WWW.SB-CARPARTS.NL

TAB: WEDSTRIJDEN

Als het niet mogelijk is om via de webpagina te betalen , kunt u de betaling verrichten naar
paypal: e-mail sep.bouwhuis@gmail.com ( betalings bevestiging graag screenshot mailen
bij het versturen van de foto’s en video) Let op paypal-commissie is niet inbegrepen deze

word betaald door de deelnemer

PRIJSLIJST VOOR INSCHRIJVING :
1 INSCHRIJVING –55 €
2 INSCHRIJVINGEN – 95€
3 INSCHRIJVINGEN – 135€
4 INSCHRIJVINGEN – 175€
5 INSCHRIJVINGEN – 215€
6 INSCHRIJVINGEN – 255€
7 INSCHRIJVINGEN – 295€
8 INSCHRIJVINGEN – 335€
9 INSCHRIJVINGEN – 375€
10 INSCHRIJVINGEN – 415€

Wil je meer dan 1 registratie doen, dan is dit mogelijk en kun je deze ook selecteren in de
webshop. Nadat de betaling is gedaan , kunt u 5 foto’s en een videofilmpje van 5 a 10 sec
max 30 seconden e-mailen naar : legendarydutchchamp@gmail.com

Gebruik bij inzending van je foto’s en videofilmpje naar het e-mail:
legendarydutchchamp@gmail.com adres de volgende details :

NAAM EN ACHTERNAAM:
AANTAL INSCHRIJVINGEN :
KLASSE :
ADRES:
POSTCODE:
PLAATS:
LAND
TELEFOON NUMMER:

KLASSE:
1 ROOKIE – Iemand wiens auto een originele carrosserie heeft met kleine aanpassingen aan
bijvoorbeeld de wielen, rijhoogte , verlichting en uitlaat.
2 BOSS – Iemand wiens auto ingrijpend is aangepast, inclusief de motor, carrosserie, interieur
3 SHOW & SHINE – Welke deelnemer heeft de best schoongemaakte, gepoetste en gepoetste
auto!
4 BEST OF WRAP – Welke deelnemer valt op door zijn combinatie van creativiteit en kwaliteit
5 OLDTIMER – Auto’s tot 1990 kunnen inschrijven. De focus ligt op de originaliteit en de algehele
staat van het voertuig
6 USA– Wie heeft de mooiste en meest smaakvol gemodificeerde USDM – auto
7 STATIC– Op zoek naar het mooiste vitement op schroefsets
8 AIR– Welke auto rijdt het prettigst op airbags
9 WHEELS– De focus ligt op wie de meest originele wielen heeft
10 BEST OF PAINT–Op zoek naar de beste speciale verf of air brush. Het lakwerk moet vlekkeloos zijn
zonder enige schade
11 INTERIEUR –Welke auto heeft het best aangepaste interieur. Een compleet bijpassend interieur met
stoelen, verlichting , dashboard en meer.

12 BEST OF ENGINE –Welke auto heeft de beste motor. Criteria zijn hoe uitgebreid het is aangepast,
hoe het eruit ziet (bijvoorbeeld custom paint of geborsteld staal) en de totale bouwkwaliteit
13 AUDIO –Welke auto heeft het mooiste aangepaste audiosysteem?
14 TRUCKS –Het beste van show en shine, verlichting , interieur en het in car entertainmentsysteem
15 KARTS –De algehele look, wow – factor, in de verf gespoten, wrap of zelf gemaakt met verschillende
onderdelen, etc.
16 MOTORBIKES – De algehele look, wow – factor, in de verf gespoten, wrap of zelf gemaakt met
verschillende onderdelen, etc.
17 BIKES – De algehele look, wow – factor, in de verf gespoten, wrap of zelf gemaakt met verschillende
onderdelen, etc.
18 MINIBIKES – De algehele look, wow – factor, in de verf gespoten, wrap of zelf gemaakt met verschillende
onderdelen, etc.
Belangrijke informatie bij inschrijving :
Bij registratie 5 foto’s in hoge kwaliteit in verschillende hoeken. Videofilm 5 a sec max 30 seconden
speelduur.
Alle winnaars dragen de verzendkosten voor trofeeën, afhankelijk van het gewicht en afhankelijk van het
land en de afstand.
De organisator is niet verantwoordelijk voor het betalen van de verzending van trofeeën.
Foto’s kunnen door de organisatie worden gebruikt voor sociale media
Alle klasse ’s worden beoordeeld op de foto en videofilm.
Als u de documenten niet op tijd indient, vervalt uw registratie en krijgt u uw geld niet terug.
Inschrijving betaling webshop : WWW.SB-CARPARTS.NL (onder de tab wedstrijden)
Paypal betaling eventueel als de webshop betaling niet lukt : sep.bouwhuis@gmail.com
Insturen van de foto’s en videofilm naar email : legendarydutchchamp@gmail.com
JURY : Alle jureringen gebeuren onafhankelijk, in beroep gaan is niet mogelijk.
Lees vooraf alle regels in het reglement goed door. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bekend
te
zijn met de regels van de wedstrijden waarvan hij of zij deelneemt. In de vorm van ons kampioenschap wordt een
team van juryleden gekozen en elke jury beoordeelt slechts een criterium om correct te zijn. Na aanleiding van de
puntentelling zal er een 1 ste , 2 de , 3 de plek uit komen van de maximale score. We zullen streng en eerlijk zijn om de
beste te laten winnen!
Winnaars van PLAATS 1-2-3 : Krijgen een diploma en Trofee

LEGENDARY DUTCH
CHAMPIONSHIP

REGISTRATION open : 04.11.2022
REGISTRATION close : 05.12.2022
JUDGEMENT DAY :9.12.222 until 16.12.2022
FINAL RESULTS  :18.12.2022

THE PARTICIPANT PAYS IN FULL FOR SHIPPING OF HIS PRICES
NOMINATION PAYMENTS FOR YOUR VEHICLE : WWW.SB-CARPARTS.NL

TAB: WEDSTRIJDEN

If it is not possible to use the webpage payment please use paypal payment e-
mail: sep.bouwhuis@gmail.com (ATTACH SCREENSHOT OF PAYMENT IN EMAIL)
PayPal commission is not included! It will be paid by the participant
PRICELIST FOR REGISTRATION :
1 Nomination –55 €
2 Nominations – 95€
3 Nominations – 135€
4 Nominations – 175€
5 Nominations – 215€
6 Nominations – 255€
7 Nominations – 295€
8 Nominations – 335€
9 Nominations – 375€
10 Nominations – 415€

If you want to do more than 1 registration, this is possible and you can also select it in the
webshop. After the payment has been confirmed , you can e-mail 5 pictures and a video of
max 30 seconds to e-mail : legendarydutchchamp@gmail.com

For registration please use the following details to email:
legendarydutchchamp@gmail.com
NAME SURNAME
NOMINATION
CLASS(ES):
FULL ADDRESS: STREET NUMBER APARTAMENT etc.
POSTAL CODE
CITY
COUNTRY
TELEPHONE NUMBER

CLASSES:
1 ROOKIE – Someone whose car has an original body with slight modifications on for example the
wheels, ride height, lighting and exhaust.
2 BOSS – Someone who whose car has been modified extensively including the engine, body,
interior
3 SHOW & SHINE – Which participant has the best cleaned, polished and shined car!
4 BEST OF WRAP – Which contestant stands out with his combination creativeness and
quality
5 OLDTIMER – Cars till 1990 can enter. The focus is on the originality and overall condition of the
vehicle
6 USA– Who has the most beautiful and tastefully modified USDM car!
7 STATIC – Looking for the lowest ride on coilovers
8 AIR – Which car has the nicest ride on Airbags
9 WHEELS – The focus is on who has the most original wheels!
10 BEST OF PAINT – Looking for the best special paint or airbrush. The paintjob has to be
spotless with no damage whatsoever
11 Interior – Which car has the best modified interior. A complete matching interior with seats,
lighting, dashboard and more.
12 BEST OF ENGINE – Which car has the best engine. Criteria are how extensive has it been
modified, how does it look (for example custom paint or brushed steel) and the total build quality.

13 AUDIO – Which car has the best looking custom audio system
14 TRUCKS – Best of show and shine ,lighting, interior and the in car entertainment system
15 KARTS – The overall look, wow factor, sprayed in paint, wrap of made it yourself with different
parts, etc.
16 MOTORBIKES– The overall look, wow factor, sprayed in paint, wrap of made it yourself with
different parts, etc.
17 BIKES – The overall look, wow factor, sprayed in paint, wrap of made it yourself with different
parts, etc.
18 MINIBIKES – The overall look, wow factor, sprayed in paint, wrap of made it yourself with
different parts, etc.

Important information by registration :
Need by registration 5 pictures in high quality and in different angles
Movie 5 a 10 sec max 30 seconds running time
All winners will carry the cost of shipping for trophies to them depending on the kg and depending on the
country and distance. The organizer is not responsible for paying for the shipping of trophies
Pictures can used for social media by the organization
All nominations will be judged by photo and movie
If you don’t submit the documents in time, your registration will expire and you will not receive your
money back
Registration by email : legendarydutchchamp@gmail.com
Payment registration webshop : WWW.SB-CARPARTS.NL (tab : wedstrijden)
Paypal payment : sep.bouwhuis@gmail.com

JUDGING: All judging is done independent, appealing is not possible. Read all the rules in the regulations
carefully in advance. It is the responsibility of the participant to be familiar with the rules of the competitions in
which he or she participates In the form of our championship, a team of judges is chosen and each judge judges
only one criterion, in order to be correct. Points that accumulate direct the place where the work will be won.
Everything is fair. Each online work is judged individually and to make it even harder for judges. There is a
possibility in a nomination to have more places depending on the maximum score. 
We will be very strict and fair to win the best!

Winner of PLACE 1-2-3 : DIPLOMA TROPHY